اختیارخ فولاد-18000-1399/11/28

ضفلا1157 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10 98.67
قیمت پایانی: 751 0.00

آخرین معامله

1399/11/5
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 40 پایانی 751 0.00
بیشترین 40 کمترین 9
حجم 4 دفعات 2
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 3,004
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/11/5
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار -
316 حجم خرید -
4 تعداد فروشنده -
316 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/11/5
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد100 خرید2 فروش20 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید1 فروش32 تعداد28 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش40 تعداد38 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش47 تعداد101 دستور2
دستور1 تعداد100 خرید1 فروش47 تعداد101 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 98.4 %
6 ماهه 98.4 %
9 ماهه 98.4 %
1 ساله 98.4 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 751 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 751 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 751 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 751 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 751 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 751 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 751 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 751 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 751 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 751 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 751 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 751 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 751 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 751 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 751 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4 دفعات : 2
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 1,300 2,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,000 4,000 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 09:47
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 12:27
نماد : ضصاد1101 آخرین : 650.00 30 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 12:28
نماد : ضصاد1100 آخرین : 721.00 282 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها