اختیارخ فولاد-16000-1399/11/28

ضفلا1156 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 46 92.38
قیمت پایانی: 604 0.00

آخرین معامله

12:08
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 60 پایانی 604 0.00
بیشترین 65 کمترین 43
حجم 49,848 دفعات 939
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 30.11 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

12:08
حقیقی حقوقی
12 تعداد خریدار -
3,120 حجم خرید -
12 تعداد فروشنده 1
2,820 حجم فروش 300
300.00 تغییر مالکیت 300.00

عرضه و تقاضا

12:08
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد100 خرید22 فروش65 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد87 خرید2 فروش70 تعداد31 دستور1
دستور2 تعداد187 خرید2 فروش70 تعداد31 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش84 تعداد1 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش84 تعداد11 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 96.31 %
6 ماهه 96.31 %
9 ماهه 96.31 %
1 ساله 96.31 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 604 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,848 دفعات : 939
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 604 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,848 دفعات : 939
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 604 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,848 دفعات : 939
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 604 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,848 دفعات : 939
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 604 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,848 دفعات : 939
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 604 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,848 دفعات : 939
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 604 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,848 دفعات : 939
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 604 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,848 دفعات : 939
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 604 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,848 دفعات : 939
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 604 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,848 دفعات : 939
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 604 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,848 دفعات : 939
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 604 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,848 دفعات : 939
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 604 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,848 دفعات : 939
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 604 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,848 دفعات : 939
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 604 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,848 دفعات : 939
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 1,300 2,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,000 4,000 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 09:47
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 12:27
نماد : ضصاد1101 آخرین : 650.00 30 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 12:28
نماد : ضصاد1100 آخرین : 721.00 282 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها