اختیارخ فولاد-14000-1399/11/28

ضفلا1155 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 150 89.00
قیمت پایانی: 1,364 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 220 پایانی 1,364 0.00
بیشترین 220 کمترین 150
حجم 21,092 دفعات 633
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 28.76 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
8 تعداد خریدار -
1,420 حجم خرید -
11 تعداد فروشنده -
1,420 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1 خرید191 فروش215 تعداد14 دستور1
دستور1 تعداد14 خرید188 فروش240 تعداد500 دستور5
دستور1 تعداد40 خرید158 فروش266 تعداد80 دستور1
دستور1 تعداد30 خرید100 فروش300 تعداد10 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش350 تعداد30 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 77.7 %
6 ماهه 77.7 %
9 ماهه 77.7 %
1 ساله 77.7 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 1,364 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,092 دفعات : 633
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 1,364 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,092 دفعات : 633
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 1,364 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,092 دفعات : 633
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 1,364 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,092 دفعات : 633
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 1,364 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,092 دفعات : 633
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 1,364 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,092 دفعات : 633
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 1,364 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,092 دفعات : 633
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 1,364 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,092 دفعات : 633
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 1,364 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,092 دفعات : 633
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 1,364 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,092 دفعات : 633
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 1,364 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,092 دفعات : 633
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 1,364 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,092 دفعات : 633
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 1,364 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,092 دفعات : 633
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 1,364 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,092 دفعات : 633
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 1,364 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,092 دفعات : 633
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 1,300 2,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,000 4,000 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 09:47
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 12:27
نماد : ضصاد1101 آخرین : 650.00 30 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 12:28
نماد : ضصاد1100 آخرین : 721.00 282 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها