اختیارخ فارس-24000-1399/11/07

ضفار1122 | اختیار معامله - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1 99.97
قیمت پایانی: 2,919 0.00

آخرین معامله

10:25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1 پایانی 2,919 0.00
بیشترین 1 کمترین 1
حجم 93 دفعات 12
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 271,480
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

10:25
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

10:25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد12 خرید1 فروش8 تعداد10 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش50 تعداد5 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 99.95 %
6 ماهه 99.96 %
9 ماهه 99.96 %
1 ساله 99.96 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 2,919 درصد تغییر : 0.00 حجم : 93 دفعات : 12
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 2,919 درصد تغییر : 0.00 حجم : 93 دفعات : 12
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 2,919 درصد تغییر : 0.00 حجم : 93 دفعات : 12
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 2,919 درصد تغییر : 0.00 حجم : 93 دفعات : 12
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 2,919 درصد تغییر : 0.00 حجم : 93 دفعات : 12
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 2,919 درصد تغییر : 0.00 حجم : 93 دفعات : 12
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 2,919 درصد تغییر : 0.00 حجم : 93 دفعات : 12
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 2,919 درصد تغییر : 0.00 حجم : 93 دفعات : 12
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 2,919 درصد تغییر : 0.00 حجم : 93 دفعات : 12
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 2,919 درصد تغییر : 0.00 حجم : 93 دفعات : 12
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 2,919 درصد تغییر : 0.00 حجم : 93 دفعات : 12
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 2,919 درصد تغییر : 0.00 حجم : 93 دفعات : 12
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 2,919 درصد تغییر : 0.00 حجم : 93 دفعات : 12
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 2,919 درصد تغییر : 0.00 حجم : 93 دفعات : 12
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 2,919 درصد تغییر : 0.00 حجم : 93 دفعات : 12
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضفار1127 آخرین : 79.00 120 حجم : 13 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/1
نماد : ضفار1126 آخرین : 399.00 1 حجم : 233 ارزش بازار : - تاریخ : 10:33
نماد : ضفار1125 آخرین : 527.00 1 حجم : 1,651 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/30
نماد : ضفار1123 آخرین : 1,785 1 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 11:09
نماد : ضفار1120 آخرین : 3,874 899 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 09:29
نماد : ضفار1124 آخرین : 1,498 2 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضفار1121 آخرین : 4,280 120 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 12:21
نماد : ضپیک1023 آخرین : 929.00 1 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/16
نماد : ضپیک1022 آخرین : 1,204 1 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/16
نماد : ضپیک1021 آخرین : 2,549 1 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/16
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها