اختیارخ وغدیر-9000-1400/03/26

ضغدر3002 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,250 35.71
قیمت پایانی: 3,500 0.00

آخرین معامله

1400/02/21
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,020 پایانی 3,500 0.00
بیشترین 2,550 کمترین 2,020
حجم 100 دفعات 2
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 350,000
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/21
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار -
30 حجم خرید -
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 30
30.00 تغییر مالکیت 30.00

عرضه و تقاضا

1400/02/21
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10 خرید1,550 فروش2,500 تعداد5 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید1,500 فروش2,800 تعداد8 دستور1
دستور1 تعداد60 خرید1,250 فروش2,900 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد60 خرید1,250 فروش3,400 تعداد30 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,850 تعداد50 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 57.03 %
6 ماهه 57.03 %
9 ماهه 57.03 %
1 ساله 57.03 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 3,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 3,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 3,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 3,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 3,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 3,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 3,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 3,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 3,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 3,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 3,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/02 پایانی : 3,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 3,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 3,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/29 پایانی : 3,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 2
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها