اختیارخ وغدیر-7000-1400/03/26

ضغدر3000 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,998 31.94
قیمت پایانی: 4,405 0.00

آخرین معامله

1400/02/19
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,000 پایانی 4,405 0.00
بیشترین 3,000 کمترین 2,906
حجم 22 دفعات 2
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 96,900
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/19
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار -
159 حجم خرید -
3 تعداد فروشنده -
159 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/19
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,300 تعداد8 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,333 تعداد1 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 18.27 %
6 ماهه 18.27 %
9 ماهه 18.27 %
1 ساله 18.27 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 4,405 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 4,405 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 4,405 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 4,405 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 4,405 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/02 پایانی : 4,405 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 4,405 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 4,405 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 4,405 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 4,405 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 4,405 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 4,405 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 4,405 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 4,405 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 4,405 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22 دفعات : 2
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها