اختیارخ وغدیر-10000-1399/11/26

ضغدر1119 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,999 52.46
قیمت پایانی: 4,205 0.00

آخرین معامله

12:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,600 پایانی 4,205 0.00
بیشترین 2,000 کمترین 1,211
حجم 1,281 دفعات 66
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 5.39 میلیون
حجم مبنا - حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

12:28
حقیقی حقوقی
5 تعداد خریدار -
140 حجم خرید -
9 تعداد فروشنده -
140 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد6 خرید1,690 فروش1,900 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد8 خرید1,688 فروش1,950 تعداد30 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید1,335 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد10 خرید1,310 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد1 خرید1,142 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 17.31 %
6 ماهه 17.31 %
9 ماهه 17.31 %
1 ساله 17.31 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 4,205 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,281 دفعات : 66
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 4,205 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,281 دفعات : 66
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 4,205 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,281 دفعات : 66
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 4,205 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,281 دفعات : 66
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 4,205 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,281 دفعات : 66
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 4,205 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,281 دفعات : 66
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 4,205 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,281 دفعات : 66
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 4,205 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,281 دفعات : 66
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 4,205 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,281 دفعات : 66
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 4,205 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,281 دفعات : 66
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 4,205 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,281 دفعات : 66
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 4,205 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,281 دفعات : 66
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 4,205 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,281 دفعات : 66
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 4,205 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,281 دفعات : 66
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 4,205 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,281 دفعات : 66
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 1,300 2,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,000 4,000 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 09:47
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 12:27
نماد : ضصاد1101 آخرین : 650.00 30 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 12:28
نماد : ضصاد1100 آخرین : 721.00 282 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها