اختیارخ وبصادر-3000-1400/03/12

ضصاد3003 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 164 62.56
قیمت پایانی: 438 0.00

آخرین معامله

12:03
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 166 پایانی 438 0.00
بیشترین 166 کمترین 164
حجم 260 دفعات 9
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 113,930
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

12:03
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار 1
214 حجم خرید 377
2 تعداد فروشنده 1
201 حجم فروش 390
13.00 تغییر مالکیت 13.00

عرضه و تقاضا

12:03
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد5 خرید201 فروش250 تعداد23 دستور1
دستور1 تعداد1 خرید192 فروش398 تعداد15 دستور1
دستور1 تعداد5 خرید151 فروش483 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید100 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 36.5 %
6 ماهه 36.5 %
9 ماهه 36.5 %
1 ساله 36.5 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 438 درصد تغییر : 0.00 حجم : 260 دفعات : 9
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 438 درصد تغییر : 0.00 حجم : 260 دفعات : 9
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 438 درصد تغییر : 0.00 حجم : 260 دفعات : 9
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 438 درصد تغییر : 0.00 حجم : 260 دفعات : 9
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 438 درصد تغییر : 0.00 حجم : 260 دفعات : 9
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 438 درصد تغییر : 0.00 حجم : 260 دفعات : 9
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 438 درصد تغییر : 0.00 حجم : 260 دفعات : 9
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 438 درصد تغییر : 0.00 حجم : 260 دفعات : 9
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 438 درصد تغییر : 0.00 حجم : 260 دفعات : 9
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها