اختیارخ وبصادر-2500-1400/03/12

ضصاد3002 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2 99.34
قیمت پایانی: 303 0.00

آخرین معامله

1400/03/3
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5 پایانی 303 0.00
بیشترین 5 کمترین 1
حجم 1 دفعات 1
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 303
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/03/3
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
55 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
55 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/03/3
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2 تعداد100 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش4 تعداد56 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش5 تعداد48 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9 تعداد115 دستور2
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 99.33 %
6 ماهه 99.75 %
9 ماهه 99.75 %
1 ساله 99.75 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/25 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها