اختیارخ وبصادر-2000-1400/03/12

ضصاد3001 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 200 63.77
قیمت پایانی: 552 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 350 پایانی 552 0.00
بیشترین 350 کمترین 181
حجم 725 دفعات 15
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 400,229
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
12 تعداد خریدار -
3,275 حجم خرید -
5 تعداد فروشنده 1
295 حجم فروش 2,980
2,980 تغییر مالکیت 2,980

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد100 خرید110 فروش200 تعداد220 دستور3
دستور1 تعداد5 خرید101 فروش204 تعداد26 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید1 فروش205 تعداد200 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش210 تعداد300 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش220 تعداد100 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 56.9 %
6 ماهه 34.44 %
9 ماهه 34.44 %
1 ساله 34.44 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 552 درصد تغییر : 0.00 حجم : 725 دفعات : 15
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 552 درصد تغییر : 0.00 حجم : 725 دفعات : 15
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 552 درصد تغییر : 0.00 حجم : 725 دفعات : 15
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 552 درصد تغییر : 0.00 حجم : 725 دفعات : 15
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 552 درصد تغییر : 0.00 حجم : 725 دفعات : 15
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 552 درصد تغییر : 0.00 حجم : 725 دفعات : 15
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 552 درصد تغییر : 0.00 حجم : 725 دفعات : 15
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 552 درصد تغییر : 0.00 حجم : 725 دفعات : 15
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 552 درصد تغییر : 0.00 حجم : 725 دفعات : 15
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 552 درصد تغییر : 0.00 حجم : 725 دفعات : 15
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 552 درصد تغییر : 0.00 حجم : 725 دفعات : 15
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 552 درصد تغییر : 0.00 حجم : 725 دفعات : 15
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 552 درصد تغییر : 0.00 حجم : 725 دفعات : 15
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 552 درصد تغییر : 0.00 حجم : 725 دفعات : 15
تاریخ : 1400/02/02 پایانی : 552 درصد تغییر : 0.00 حجم : 725 دفعات : 15
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها