اختیارخ وبصادر-1800-1400/03/12

ضصاد3000 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 500 35.57
قیمت پایانی: 776 0.00

آخرین معامله

10:38
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 460 پایانی 776 0.00
بیشترین 500 کمترین 460
حجم 464 دفعات 9
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 359,920
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

10:38
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
78 حجم خرید -
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 78
78.00 تغییر مالکیت 78.00

عرضه و تقاضا

10:38
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد30 خرید330 فروش460 تعداد122 دستور2
دستور1 تعداد10 خرید310 فروش520 تعداد50 دستور1
دستور1 تعداد3 خرید303 فروش666 تعداد1 دستور1
دستور1 تعداد1 خرید301 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد50 خرید300 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 46.93 %
6 ماهه 45.06 %
9 ماهه 45.06 %
1 ساله 45.06 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 776 درصد تغییر : 0.00 حجم : 464 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 776 درصد تغییر : 0.00 حجم : 464 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 776 درصد تغییر : 0.00 حجم : 464 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 776 درصد تغییر : 0.00 حجم : 464 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 776 درصد تغییر : 0.00 حجم : 464 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 776 درصد تغییر : 0.00 حجم : 464 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 776 درصد تغییر : 0.00 حجم : 464 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 776 درصد تغییر : 0.00 حجم : 464 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 776 درصد تغییر : 0.00 حجم : 464 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/02 پایانی : 776 درصد تغییر : 0.00 حجم : 464 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 776 درصد تغییر : 0.00 حجم : 464 دفعات : 9
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 776 درصد تغییر : 0.00 حجم : 464 دفعات : 9
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 776 درصد تغییر : 0.00 حجم : 464 دفعات : 9
تاریخ : 1400/01/28 پایانی : 776 درصد تغییر : 0.00 حجم : 464 دفعات : 9
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 776 درصد تغییر : 0.00 حجم : 464 دفعات : 9
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها