اختیارخ وبصادر-4500-1399/11/12

ضصاد1104 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1 99.45
قیمت پایانی: 183 0.00

آخرین معامله

1399/11/4
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1 پایانی 183 0.00
بیشترین 1 کمترین 1
حجم 1,623 دفعات 47
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 297,191
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/11/4
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار -
113 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
113 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/11/4
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1 تعداد1,317 دستور14
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش100 تعداد50 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش200 تعداد45 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 99.85 %
6 ماهه 99.92 %
9 ماهه 99.92 %
1 ساله 99.92 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 183 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,623 دفعات : 47
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 183 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,623 دفعات : 47
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 183 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,623 دفعات : 47
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 183 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,623 دفعات : 47
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 183 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,623 دفعات : 47
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 183 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,623 دفعات : 47
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 183 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,623 دفعات : 47
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 183 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,623 دفعات : 47
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 183 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,623 دفعات : 47
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 183 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,623 دفعات : 47
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 183 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,623 دفعات : 47
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 183 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,623 دفعات : 47
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 183 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,623 دفعات : 47
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 183 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,623 دفعات : 47
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 183 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,623 دفعات : 47
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 1,300 2,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,000 4,000 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 09:47
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 12:27
نماد : ضصاد1101 آخرین : 650.00 30 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 12:28
نماد : ضصاد1100 آخرین : 721.00 282 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها