اختیارخ وبصادر-4000-1399/11/12

ضصاد1103 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1 99.64
قیمت پایانی: 280 0.00

آخرین معامله

1399/11/5
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1 پایانی 280 0.00
بیشترین 1 کمترین 1
حجم 379 دفعات 15
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 106,143
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/11/5
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
10 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
10 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/11/5
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1 تعداد4,539 دستور47
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2 تعداد500 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش5 تعداد400 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش10 تعداد600 دستور6
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش20 تعداد1,100 دستور11

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 99.82 %
6 ماهه 99.81 %
9 ماهه 99.81 %
1 ساله 99.81 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 379 دفعات : 15
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 379 دفعات : 15
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 379 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 379 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 379 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 379 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 379 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 379 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 379 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 379 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 379 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 379 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 379 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 379 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 379 دفعات : 15
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 1,300 2,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,000 4,000 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 09:47
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 12:27
نماد : ضصاد1101 آخرین : 650.00 30 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 12:28
نماد : ضصاد1100 آخرین : 721.00 282 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
نماد : ضپاس1003 آخرین : 448.00 1 حجم : 1,250 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها