اختیارخ وبصادر-4000-1399/11/12

ضصاد1103 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1 99.64
قیمت پایانی: 280 0.00

آخرین معامله

1399/11/8
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1 پایانی 280 0.00
بیشترین 1 کمترین 1
حجم 379 دفعات 15
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 106,143
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/11/8
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
1 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
1 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/11/8
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1 تعداد2,519 دستور26
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش250 تعداد300 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش389 تعداد100 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 99.67 %
6 ماهه 99.81 %
9 ماهه 99.81 %
1 ساله 99.81 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/08 پایانی : 280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 379 دفعات : 15
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 379 دفعات : 15
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 379 دفعات : 15
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 379 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 379 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 379 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 379 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 379 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 379 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 379 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 379 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 379 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 379 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 379 دفعات : 15
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 379 دفعات : 15
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
نماد : ضپاس1003 آخرین : 448.00 1 حجم : 1,250 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها