اختیارخ وبصادر-3500-1399/11/12

ضصاد1102 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1 99.76
قیمت پایانی: 413 0.00

آخرین معامله

12:27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1 پایانی 413 0.00
بیشترین 2 کمترین 1
حجم 5,780 دفعات 245
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 2.39 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

12:27
حقیقی حقوقی
8 تعداد خریدار -
3,929 حجم خرید -
23 تعداد فروشنده 1
3,729 حجم فروش 200
200.00 تغییر مالکیت 200.00

عرضه و تقاضا

12:27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد200 خرید2 فروش4 تعداد226 دستور5
دستور141 تعداد13,922 خرید1 فروش5 تعداد214 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش7 تعداد200 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8 تعداد96 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9 تعداد561 دستور7

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 99.59 %
6 ماهه 99.85 %
9 ماهه 99.85 %
1 ساله 99.85 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 413 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,780 دفعات : 245
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 413 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,780 دفعات : 245
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 413 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,780 دفعات : 245
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 413 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,780 دفعات : 245
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 413 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,780 دفعات : 245
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 413 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,780 دفعات : 245
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 413 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,780 دفعات : 245
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 413 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,780 دفعات : 245
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 413 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,780 دفعات : 245
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 413 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,780 دفعات : 245
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 413 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,780 دفعات : 245
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 413 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,780 دفعات : 245
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 413 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,780 دفعات : 245
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 413 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,780 دفعات : 245
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 413 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,780 دفعات : 245
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 1,300 2,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,000 4,000 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 09:47
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضصاد1101 آخرین : 650.00 30 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 12:28
نماد : ضصاد1100 آخرین : 721.00 282 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
نماد : ضپاس1003 آخرین : 448.00 1 حجم : 1,250 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها