اختیارخ وبصادر-3000-1399/11/12

ضصاد1101 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 30 95.59
قیمت پایانی: 680 0.00

آخرین معامله

12:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 25 پایانی 680 0.00
بیشترین 39 کمترین 10
حجم 3,405 دفعات 107
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 2.32 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

12:28
حقیقی حقوقی
10 تعداد خریدار -
2,183 حجم خرید -
10 تعداد فروشنده -
2,183 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد100 خرید4 فروش40 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید2 فروش60 تعداد40 دستور1
دستور30 تعداد3,000 خرید1 فروش73 تعداد19 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش78 تعداد100 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش80 تعداد50 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 96.85 %
6 ماهه 98.46 %
9 ماهه 98.46 %
1 ساله 98.46 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,405 دفعات : 107
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,405 دفعات : 107
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,405 دفعات : 107
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,405 دفعات : 107
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,405 دفعات : 107
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,405 دفعات : 107
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,405 دفعات : 107
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,405 دفعات : 107
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,405 دفعات : 107
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,405 دفعات : 107
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,405 دفعات : 107
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,405 دفعات : 107
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,405 دفعات : 107
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,405 دفعات : 107
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,405 دفعات : 107
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 1,300 2,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,000 4,000 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 09:47
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 12:27
نماد : ضصاد1100 آخرین : 721.00 282 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
نماد : ضپاس1003 آخرین : 448.00 1 حجم : 1,250 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها