اختیارخ وبصادر-2500-1399/11/12

ضصاد1100 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 282 71.88
قیمت پایانی: 1,003 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 219 پایانی 1,003 0.00
بیشترین 300 کمترین 219
حجم 2,638 دفعات 116
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 2.65 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
23 تعداد خریدار -
3,964 حجم خرید -
8 تعداد فروشنده 1
980 حجم فروش 2,984
2,984 تغییر مالکیت 2,984

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد100 خرید220 فروش220 تعداد316 دستور4
دستور1 تعداد100 خرید211 فروش225 تعداد700 دستور7
دستور1 تعداد100 خرید205 فروش230 تعداد517 دستور6
دستور1 تعداد50 خرید197 فروش235 تعداد50 دستور1
دستور1 تعداد25 خرید168 فروش238 تعداد50 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 92.66 %
6 ماهه 92.12 %
9 ماهه 92.12 %
1 ساله 92.12 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 1,003 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,638 دفعات : 116
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 1,003 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,638 دفعات : 116
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 1,003 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,638 دفعات : 116
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 1,003 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,638 دفعات : 116
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 1,003 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,638 دفعات : 116
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 1,003 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,638 دفعات : 116
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 1,003 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,638 دفعات : 116
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 1,003 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,638 دفعات : 116
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 1,003 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,638 دفعات : 116
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 1,003 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,638 دفعات : 116
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 1,003 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,638 دفعات : 116
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 1,003 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,638 دفعات : 116
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 1,003 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,638 دفعات : 116
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 1,003 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,638 دفعات : 116
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 1,003 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,638 دفعات : 116
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 1,300 2,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,000 4,000 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 09:47
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 12:27
نماد : ضصاد1101 آخرین : 650.00 30 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 12:28
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
نماد : ضپاس1003 آخرین : 448.00 1 حجم : 1,250 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها