اختیارخ شپنا-12000-1400/08/16

ضشنا8004 | اختیار معامله - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,000 99.00
قیمت پایانی: 1,005 0.00

آخرین معامله

1400/02/21
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,000 پایانی 1,005 0.00
بیشترین 2,000 کمترین 2,000
حجم 570 دفعات 45
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 572,718
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/21
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
14 حجم خرید -
3 تعداد فروشنده -
14 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/21
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد100 خرید11 فروش2,200 تعداد7 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید10 فروش2,490 تعداد50 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,500 تعداد200 دستور2
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 37.75 %
6 ماهه 37.75 %
9 ماهه 37.75 %
1 ساله 37.75 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 1,005 درصد تغییر : 0.00 حجم : 570 دفعات : 45
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 1,005 درصد تغییر : 0.00 حجم : 570 دفعات : 45
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 1,005 درصد تغییر : 0.00 حجم : 570 دفعات : 45
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 1,005 درصد تغییر : 0.00 حجم : 570 دفعات : 45
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضترا8040 آخرین : - 1 حجم : 9 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8036 آخرین : - 1 حجم : 95 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8035 آخرین : 355.00 1 حجم : 184 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8034 آخرین : - 100 حجم : 90 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8033 آخرین : 21.00 572 حجم : 93 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8032 آخرین : - 2,100 حجم : 8 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8031 آخرین : 91.00 1,900 حجم : 99 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8030 آخرین : 529.00 2,372 حجم : 46 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8029 آخرین : - 3,010 حجم : 71 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8028 آخرین : 2.00 3,520 حجم : 28 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها