اختیارخ شپنا-16000-1400/02/27

ضشنا2004 | اختیار معامله - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1 99.88
قیمت پایانی: 860 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1 پایانی 860 0.00
بیشترین 1 کمترین 1
حجم 7 دفعات 3
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 6,020
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
10 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
10 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9 تعداد98 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش10 تعداد10 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19 تعداد38 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش30 تعداد100 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش40 تعداد300 دستور3

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 99.65 %
6 ماهه 99.65 %
9 ماهه 99.65 %
1 ساله 99.65 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/28 پایانی : 860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7 دفعات : 3
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضترا8040 آخرین : - 1 حجم : 9 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8036 آخرین : - 1 حجم : 95 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8035 آخرین : 355.00 1 حجم : 184 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8034 آخرین : - 100 حجم : 90 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8033 آخرین : 21.00 572 حجم : 93 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8032 آخرین : - 2,100 حجم : 8 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8031 آخرین : 91.00 1,900 حجم : 99 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8030 آخرین : 529.00 2,372 حجم : 46 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8029 آخرین : - 3,010 حجم : 71 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8028 آخرین : 2.00 3,520 حجم : 28 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها