اختیارخ شپنا-14000-1400/02/27

ضشنا2003 | اختیار معامله - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1 99.97
قیمت پایانی: 3,100 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1 پایانی 3,100 0.00
بیشترین 1 کمترین 1
حجم 2 دفعات 1
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 6,200
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار 1
411 حجم خرید 156
8 تعداد فروشنده -
567 حجم فروش -
156.00 تغییر مالکیت 156.00

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1 تعداد1,156 دستور14
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3 تعداد100 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش4 تعداد28 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9 تعداد100 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش25 تعداد2 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 99.9 %
6 ماهه 99.97 %
9 ماهه 99.97 %
1 ساله 99.97 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 3,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 3,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 3,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 3,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 3,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 3,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 3,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 3,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 3,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 3,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 3,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 3,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 3,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 3,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/02 پایانی : 3,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضترا8040 آخرین : - 1 حجم : 9 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8036 آخرین : - 1 حجم : 95 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8035 آخرین : 355.00 1 حجم : 184 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8034 آخرین : - 100 حجم : 90 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8033 آخرین : 21.00 572 حجم : 93 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8032 آخرین : - 2,100 حجم : 8 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8031 آخرین : 91.00 1,900 حجم : 99 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8030 آخرین : 529.00 2,372 حجم : 46 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8029 آخرین : - 3,010 حجم : 71 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8028 آخرین : 2.00 3,520 حجم : 28 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها