اختیارخ شپنا-12000-1400/02/27

ضشنا2002 | اختیار معامله - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,200 76.00
قیمت پایانی: 5,000 0.00

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,400 پایانی 5,000 0.00
بیشترین 1,510 کمترین 1,155
حجم 10 دفعات 1
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 50,000
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
34 تعداد خریدار -
1,050 حجم خرید -
18 تعداد فروشنده 1
871 حجم فروش 179
179.00 تغییر مالکیت 179.00

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد13 خرید1,356 فروش1,500 تعداد300 دستور3
دستور1 تعداد15 خرید1,350 فروش1,573 تعداد285 دستور4
دستور2 تعداد10 خرید1,300 فروش1,640 تعداد50 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید1,200 فروش1,644 تعداد5 دستور1
دستور1 تعداد15 خرید1,151 فروش1,645 تعداد6 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 43.66 %
6 ماهه 77.68 %
9 ماهه 77.68 %
1 ساله 77.68 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 5,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 5,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 5,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 5,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 5,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 5,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 5,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 5,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 5,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 5,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 5,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 5,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 5,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 5,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/27 پایانی : 5,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضترا8040 آخرین : - 1 حجم : 9 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8036 آخرین : - 1 حجم : 95 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8035 آخرین : 355.00 1 حجم : 184 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8034 آخرین : - 100 حجم : 90 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8033 آخرین : 21.00 572 حجم : 93 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8032 آخرین : - 2,100 حجم : 8 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8031 آخرین : 91.00 1,900 حجم : 99 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8030 آخرین : 529.00 2,372 حجم : 46 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8029 آخرین : - 3,010 حجم : 71 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8028 آخرین : 2.00 3,520 حجم : 28 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها