اختیارخ شپنا-10000-1400/02/27

ضشنا2001 | اختیار معامله - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,150 36.71
قیمت پایانی: 4,977 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,900 پایانی 4,977 0.00
بیشترین 3,498 کمترین 2,900
حجم 370 دفعات 16
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 1.84 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
16 تعداد خریدار -
443 حجم خرید -
13 تعداد فروشنده 1
316 حجم فروش 127
127.00 تغییر مالکیت 127.00

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد47 خرید2,221 فروش2,740 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد5 خرید2,211 فروش2,745 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد18 خرید2,210 فروش3,292 تعداد2 دستور1
دستور1 تعداد11 خرید1,900 فروش3,299 تعداد32 دستور2
دستور1 تعداد50 خرید220 فروش3,499 تعداد24 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 45.55 %
6 ماهه 45.55 %
9 ماهه 45.55 %
1 ساله 45.55 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 4,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 370 دفعات : 16
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 4,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 370 دفعات : 16
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 4,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 370 دفعات : 16
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 4,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 370 دفعات : 16
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 4,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 370 دفعات : 16
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 4,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 370 دفعات : 16
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 4,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 370 دفعات : 16
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 4,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 370 دفعات : 16
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 4,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 370 دفعات : 16
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 4,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 370 دفعات : 16
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 4,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 370 دفعات : 16
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 4,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 370 دفعات : 16
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 4,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 370 دفعات : 16
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 4,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 370 دفعات : 16
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 4,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 370 دفعات : 16
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضترا8040 آخرین : - 1 حجم : 9 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8036 آخرین : - 1 حجم : 95 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8035 آخرین : 355.00 1 حجم : 184 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8034 آخرین : - 100 حجم : 90 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8033 آخرین : 21.00 572 حجم : 93 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8032 آخرین : - 2,100 حجم : 8 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8031 آخرین : 91.00 1,900 حجم : 99 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8030 آخرین : 529.00 2,372 حجم : 46 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8029 آخرین : - 3,010 حجم : 71 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8028 آخرین : 2.00 3,520 حجم : 28 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها