اختیارخ شپنا-10000-1400/02/27

ضشنا2001 | اختیار معامله - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 335 93.27
قیمت پایانی: 4,977 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 750 پایانی 4,977 0.00
بیشترین 805 کمترین 205
حجم 370 دفعات 16
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 1.84 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
27 تعداد خریدار -
1,993 حجم خرید -
37 تعداد فروشنده -
1,993 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد30 خرید335 فروش448 تعداد3 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید317 فروش449 تعداد6 دستور1
دستور1 تعداد20 خرید316 فروش450 تعداد50 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید315 فروش459 تعداد61 دستور1
دستور1 تعداد40 خرید310 فروش470 تعداد3 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 82.57 %
6 ماهه 91.52 %
9 ماهه 91.52 %
1 ساله 91.52 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 4,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 370 دفعات : 16
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 4,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 370 دفعات : 16
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 4,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 370 دفعات : 16
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 4,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 370 دفعات : 16
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 4,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 370 دفعات : 16
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 4,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 370 دفعات : 16
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 4,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 370 دفعات : 16
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 4,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 370 دفعات : 16
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 4,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 370 دفعات : 16
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 4,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 370 دفعات : 16
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 4,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 370 دفعات : 16
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 4,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 370 دفعات : 16
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 4,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 370 دفعات : 16
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 4,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 370 دفعات : 16
تاریخ : 1400/02/02 پایانی : 4,977 درصد تغییر : 0.00 حجم : 370 دفعات : 16
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضترا8040 آخرین : - 1 حجم : 9 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8036 آخرین : - 1 حجم : 95 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8035 آخرین : 355.00 1 حجم : 184 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8034 آخرین : - 100 حجم : 90 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8033 آخرین : 21.00 572 حجم : 93 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8032 آخرین : - 2,100 حجم : 8 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8031 آخرین : 91.00 1,900 حجم : 99 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8030 آخرین : 529.00 2,372 حجم : 46 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8029 آخرین : - 3,010 حجم : 71 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8028 آخرین : 2.00 3,520 حجم : 28 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها