اختیارخ شپنا-9000-1400/02/27

ضشنا2000 | اختیار معامله - بورس
فرآورده های نفتی ( تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
گروه:

فرآورده های نفتی

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,880 40.31
قیمت پایانی: 6,500 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,100 پایانی 6,500 0.00
بیشترین 3,880 کمترین 3,100
حجم 1 دفعات 1
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 6,500
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
32 تعداد خریدار -
1,055 حجم خرید -
30 تعداد فروشنده 1
1,009 حجم فروش 46
46.00 تغییر مالکیت 46.00

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد100 خرید3,299 فروش3,399 تعداد40 دستور1
دستور1 تعداد2 خرید3,120 فروش3,500 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد50 خرید3,100 فروش3,580 تعداد23 دستور1
دستور1 تعداد30 خرید3,000 فروش3,700 تعداد50 دستور1
دستور1 تعداد50 خرید1,100 فروش3,790 تعداد40 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 49.02 %
6 ماهه 49.02 %
9 ماهه 49.02 %
1 ساله 49.02 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 6,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 6,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 6,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 6,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 6,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 6,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 6,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 6,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 6,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 6,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 6,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضترا8040 آخرین : - 1 حجم : 9 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8036 آخرین : - 1 حجم : 95 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8035 آخرین : 355.00 1 حجم : 184 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8034 آخرین : - 100 حجم : 90 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8033 آخرین : 21.00 572 حجم : 93 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8032 آخرین : - 2,100 حجم : 8 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8031 آخرین : 91.00 1,900 حجم : 99 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8030 آخرین : 529.00 2,372 حجم : 46 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8029 آخرین : - 3,010 حجم : 71 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : ضترا8028 آخرین : 2.00 3,520 حجم : 28 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها