اختیارخ خساپا-3000-1400/03/26

ضسپا3005 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 101 73.49
قیمت پایانی: 381 0.00

آخرین معامله

12:13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 200 پایانی 381 0.00
بیشترین 349 کمترین 79
حجم 111 دفعات 7
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 42,285
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

12:13
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
98 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
98 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد100 خرید82 فروش399 تعداد98 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید81 فروش400 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد1 خرید70 فروش490 تعداد5 دستور1
دستور1 تعداد1 خرید62 فروش549 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد5 خرید51 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 32.28 %
6 ماهه 32.28 %
9 ماهه 32.28 %
1 ساله 32.28 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 381 درصد تغییر : 0.00 حجم : 111 دفعات : 7
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 381 درصد تغییر : 0.00 حجم : 111 دفعات : 7
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 381 درصد تغییر : 0.00 حجم : 111 دفعات : 7
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 381 درصد تغییر : 0.00 حجم : 111 دفعات : 7
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 381 درصد تغییر : 0.00 حجم : 111 دفعات : 7
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها