اختیارخ خساپا-2500-1400/03/26

ضسپا3004 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 21 91.53
قیمت پایانی: 248 0.00

آخرین معامله

10:58
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18 پایانی 248 0.00
بیشترین 21 کمترین 9
حجم 1,311 دفعات 28
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 325,402
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

10:58
حقیقی حقوقی
29 تعداد خریدار -
23,647 حجم خرید -
27 تعداد فروشنده -
23,647 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

10:58
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور28 تعداد2,800 خرید5 فروش7 تعداد20 دستور1
دستور23 تعداد2,185 خرید4 فروش8 تعداد530 دستور6
دستور34 تعداد3,245 خرید3 فروش9 تعداد806 دستور10
دستور21 تعداد2,092 خرید2 فروش10 تعداد300 دستور3
دستور84 تعداد8,400 خرید1 فروش12 تعداد100 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 95.89 %
6 ماهه 95.89 %
9 ماهه 95.89 %
1 ساله 95.89 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 248 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,311 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 248 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,311 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 248 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,311 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 248 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,311 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 248 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,311 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 248 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,311 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 248 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,311 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 248 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,311 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 248 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,311 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 248 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,311 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 248 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,311 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 248 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,311 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/02 پایانی : 248 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,311 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 248 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,311 دفعات : 28
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 248 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,311 دفعات : 28
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها