اختیارخ خساپا-2500-1400/03/26

ضسپا3004 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 270 8.87
قیمت پایانی: 248 0.00

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 298 پایانی 248 0.00
بیشترین 301 کمترین 267
حجم 1,311 دفعات 28
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 325,402
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
28 تعداد خریدار 1
2,940 حجم خرید 1,000
13 تعداد فروشنده 1
1,103 حجم فروش 2,837
1,837 تغییر مالکیت 1,837

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد50 خرید292 فروش315 تعداد200 دستور2
دستور1 تعداد100 خرید288 فروش320 تعداد3 دستور1
دستور1 تعداد50 خرید287 فروش323 تعداد1 دستور1
دستور2 تعداد198 خرید286 فروش324 تعداد1 دستور1
دستور1 تعداد12 خرید283 فروش327 تعداد5 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.45 %
6 ماهه 4.45 %
9 ماهه 4.45 %
1 ساله 4.45 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 248 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,311 دفعات : 28
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 248 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,311 دفعات : 28
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 248 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,311 دفعات : 28
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 248 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,311 دفعات : 28
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 248 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,311 دفعات : 28
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 248 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,311 دفعات : 28
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 248 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,311 دفعات : 28
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 248 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,311 دفعات : 28
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 248 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,311 دفعات : 28
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 248 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,311 دفعات : 28
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 248 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,311 دفعات : 28
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 248 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,311 دفعات : 28
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 248 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,311 دفعات : 28
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها