اختیارخ خساپا-2000-1400/03/26

ضسپا3003 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 491 51.08
قیمت پایانی: 325 0.00

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 482 پایانی 325 0.00
بیشترین 502 کمترین 481
حجم 6,073 دفعات 86
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 1.97 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
21 تعداد خریدار -
4,149 حجم خرید -
9 تعداد فروشنده 1
328 حجم فروش 3,821
3,821 تغییر مالکیت 3,821

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10 خرید540 فروش550 تعداد92 دستور1
دستور2 تعداد22 خرید530 فروش555 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد20 خرید501 فروش719 تعداد44 دستور1
دستور3 تعداد160 خرید500 فروش720 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید410 فروش730 تعداد3 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 28.65 %
6 ماهه 28.65 %
9 ماهه 28.65 %
1 ساله 28.65 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 325 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,073 دفعات : 86
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 325 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,073 دفعات : 86
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 325 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,073 دفعات : 86
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 325 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,073 دفعات : 86
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 325 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,073 دفعات : 86
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 325 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,073 دفعات : 86
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 325 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,073 دفعات : 86
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 325 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,073 دفعات : 86
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 325 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,073 دفعات : 86
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 325 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,073 دفعات : 86
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 325 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,073 دفعات : 86
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 325 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,073 دفعات : 86
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 325 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,073 دفعات : 86
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 325 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,073 دفعات : 86
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها