اختیارخ خساپا-2000-1400/03/26

ضسپا3003 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 60 81.54
قیمت پایانی: 325 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 55 پایانی 325 0.00
بیشترین 70 کمترین 38
حجم 6,073 دفعات 86
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 1.97 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
37 تعداد خریدار -
12,311 حجم خرید -
27 تعداد فروشنده -
12,311 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد101 خرید29 فروش31 تعداد109 دستور2
دستور5 تعداد420 خرید27 فروش32 تعداد94 دستور1
دستور1 تعداد50 خرید25 فروش34 تعداد130 دستور2
دستور5 تعداد500 خرید23 فروش36 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید21 فروش37 تعداد50 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 89.62 %
6 ماهه 92.9 %
9 ماهه 92.9 %
1 ساله 92.9 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 325 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,073 دفعات : 86
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 325 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,073 دفعات : 86
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 325 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,073 دفعات : 86
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 325 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,073 دفعات : 86
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 325 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,073 دفعات : 86
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 325 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,073 دفعات : 86
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 325 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,073 دفعات : 86
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 325 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,073 دفعات : 86
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 325 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,073 دفعات : 86
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 325 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,073 دفعات : 86
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 325 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,073 دفعات : 86
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 325 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,073 دفعات : 86
تاریخ : 1400/02/02 پایانی : 325 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,073 دفعات : 86
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 325 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,073 دفعات : 86
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 325 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,073 دفعات : 86
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها