اختیارخ خساپا-1800-1400/03/26

ضسپا3002 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 105 89.50
قیمت پایانی: 1,000 0.00

آخرین معامله

1400/02/21
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 85 پایانی 1,000 0.00
بیشترین 129 کمترین 76
حجم 24 دفعات 6
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 24,010
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/21
حقیقی حقوقی
109 تعداد خریدار -
37,845 حجم خرید -
107 تعداد فروشنده 1
37,245 حجم فروش 600
600.00 تغییر مالکیت 600.00

عرضه و تقاضا

1400/02/21
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور4 تعداد306 خرید105 فروش105 تعداد559 دستور6
دستور1 تعداد100 خرید103 فروش110 تعداد120 دستور2
دستور1 تعداد100 خرید101 فروش115 تعداد50 دستور1
دستور1 تعداد1 خرید98 فروش116 تعداد12 دستور1
دستور1 تعداد5 خرید95 فروش130 تعداد30 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 92.7 %
6 ماهه 92.7 %
9 ماهه 92.7 %
1 ساله 92.7 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 6
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 6
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 6
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 6
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 6
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 6
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 6
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 6
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 6
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 6
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 6
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 6
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 6
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 6
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 1,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 6
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها