اختیارخ خساپا-1400-1400/03/26

ضسپا3000 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 468 62.56
قیمت پایانی: 1,250 0.00

آخرین معامله

1400/02/21
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 468 پایانی 1,250 0.00
بیشترین 468 کمترین 468
حجم 2 دفعات 1
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 2,500
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/21
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار -
15 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
15 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/21
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد100 خرید452 فروش485 تعداد102 دستور2
دستور1 تعداد1 خرید451 فروش549 تعداد5 دستور1
دستور1 تعداد7 خرید301 فروش580 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد50 خرید300 فروش590 تعداد300 دستور3
دستور1 تعداد100 خرید119 فروش600 تعداد103 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 59.31 %
6 ماهه 68 %
9 ماهه 68 %
1 ساله 68 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 1,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 1,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 1,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 1,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 1,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 1,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 1,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 1,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 1,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 1,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 1,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 1,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/02 پایانی : 1,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 1,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 1,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها