اختیارخ خساپا-4000-1399/11/26

ضسپا1106 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2 96.08
قیمت پایانی: 51 0.00

آخرین معامله

10:44
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2 پایانی 51 0.00
بیشترین 2 کمترین 2
حجم 100 دفعات 1
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 5,100
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

10:44
حقیقی حقوقی
6 تعداد خریدار -
1,455 حجم خرید -
6 تعداد فروشنده -
1,455 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

10:44
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور26 تعداد2,600 خرید1 فروش2 تعداد143 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9 تعداد100 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19 تعداد283 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19 تعداد383 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش500 تعداد80 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 96.08 %
6 ماهه 96.08 %
9 ماهه 96.08 %
1 ساله 96.08 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 51 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 51 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 51 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 51 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 51 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 51 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 51 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 51 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 51 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 51 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 51 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 51 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 51 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 51 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 51 درصد تغییر : 0.00 حجم : 100 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 1,300 2,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,000 4,000 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 09:47
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 12:27
نماد : ضصاد1101 آخرین : 650.00 30 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 12:28
نماد : ضصاد1100 آخرین : 721.00 282 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها