اختیارخ خساپا-3000-1399/11/26

ضسپا1104 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20 96.23
قیمت پایانی: 531 0.00

آخرین معامله

12:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6 پایانی 531 0.00
بیشترین 28 کمترین 6
حجم 1,079 دفعات 37
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 573,125
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

12:28
حقیقی حقوقی
8 تعداد خریدار -
2,270 حجم خرید -
19 تعداد فروشنده -
2,270 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2 خرید29 فروش40 تعداد15 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید13 فروش42 تعداد100 دستور1
دستور6 تعداد600 خرید10 فروش49 تعداد100 دستور1
دستور8 تعداد710 خرید7 فروش50 تعداد55 دستور2
دستور1 تعداد10 خرید6 فروش55 تعداد100 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 88.38 %
6 ماهه 88.38 %
9 ماهه 88.38 %
1 ساله 88.38 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 531 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,079 دفعات : 37
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 531 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,079 دفعات : 37
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 531 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,079 دفعات : 37
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 531 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,079 دفعات : 37
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 531 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,079 دفعات : 37
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 531 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,079 دفعات : 37
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 531 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,079 دفعات : 37
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 531 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,079 دفعات : 37
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 531 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,079 دفعات : 37
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 531 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,079 دفعات : 37
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 531 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,079 دفعات : 37
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 531 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,079 دفعات : 37
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 531 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,079 دفعات : 37
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 531 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,079 دفعات : 37
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 531 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,079 دفعات : 37
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 1,300 2,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,000 4,000 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 09:47
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 12:27
نماد : ضصاد1101 آخرین : 650.00 30 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 12:28
نماد : ضصاد1100 آخرین : 721.00 282 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها