اختیارخ خساپا-2500-1399/11/26

ضسپا1103 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 86 89.64
قیمت پایانی: 830 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 90 پایانی 830 0.00
بیشترین 132 کمترین 71
حجم 5,182 دفعات 124
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 4.3 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
11 تعداد خریدار -
730 حجم خرید -
7 تعداد فروشنده -
730 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد80 خرید68 فروش99 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد40 خرید58 فروش100 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد1 خرید55 فروش104 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد70 خرید1 فروش130 تعداد100 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش150 تعداد100 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 82.52 %
6 ماهه 82.52 %
9 ماهه 82.52 %
1 ساله 82.52 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 830 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,182 دفعات : 124
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 830 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,182 دفعات : 124
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 830 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,182 دفعات : 124
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 830 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,182 دفعات : 124
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 830 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,182 دفعات : 124
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 830 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,182 دفعات : 124
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 830 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,182 دفعات : 124
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 830 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,182 دفعات : 124
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 830 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,182 دفعات : 124
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 830 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,182 دفعات : 124
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 830 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,182 دفعات : 124
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 830 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,182 دفعات : 124
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 830 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,182 دفعات : 124
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 830 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,182 دفعات : 124
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 830 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,182 دفعات : 124
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 1,300 2,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,000 4,000 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 09:47
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 12:27
نماد : ضصاد1101 آخرین : 650.00 30 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 12:28
نماد : ضصاد1100 آخرین : 721.00 282 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها