اختیارخ خساپا-2000-1399/11/26

ضسپا1102 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 250 78.11
قیمت پایانی: 1,142 0.00

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 349 پایانی 1,142 0.00
بیشترین 349 کمترین 200
حجم 4,701 دفعات 92
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 5.37 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
32 تعداد خریدار -
3,663 حجم خرید -
32 تعداد فروشنده -
3,663 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد105 خرید236 فروش250 تعداد250 دستور3
دستور2 تعداد35 خرید232 فروش274 تعداد2 دستور1
دستور2 تعداد11 خرید215 فروش290 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد2 خرید214 فروش294 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید213 فروش295 تعداد100 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 70.69 %
6 ماهه 70.69 %
9 ماهه 70.69 %
1 ساله 70.69 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 1,142 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,701 دفعات : 92
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 1,142 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,701 دفعات : 92
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 1,142 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,701 دفعات : 92
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 1,142 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,701 دفعات : 92
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 1,142 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,701 دفعات : 92
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 1,142 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,701 دفعات : 92
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 1,142 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,701 دفعات : 92
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 1,142 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,701 دفعات : 92
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 1,142 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,701 دفعات : 92
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 1,142 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,701 دفعات : 92
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 1,142 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,701 دفعات : 92
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 1,142 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,701 دفعات : 92
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 1,142 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,701 دفعات : 92
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 1,142 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,701 دفعات : 92
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 1,142 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,701 دفعات : 92
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 1,400 2,500 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/22
نماد : ضگل1141 آخرین : 2,800 2,200 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/27
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/23
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/27
نماد : ضصاد1102 آخرین : 409.00 4 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/27
نماد : ضصاد1101 آخرین : 662.00 18 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/27
نماد : ضصاد1100 آخرین : 860.00 143 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/27
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها