اختیارخ خساپا-1600-1399/11/26

ضسپا1100 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 641 58.70
قیمت پایانی: 1,552 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 600 پایانی 1,552 0.00
بیشترین 685 کمترین 499
حجم 246 دفعات 25
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 381,852
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
43 تعداد خریدار -
7,752 حجم خرید -
14 تعداد فروشنده 1
1,840 حجم فروش 5,912
5,912 تغییر مالکیت 5,912

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد300 خرید573 فروش580 تعداد488 دستور5
دستور6 تعداد501 خرید572 فروش585 تعداد400 دستور4
دستور3 تعداد300 خرید570 فروش590 تعداد300 دستور3
دستور1 تعداد100 خرید566 فروش600 تعداد1,000 دستور10
دستور1 تعداد18 خرید564 فروش675 تعداد10 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 61.93 %
6 ماهه 61.93 %
9 ماهه 61.93 %
1 ساله 61.93 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 1,552 درصد تغییر : 0.00 حجم : 246 دفعات : 25
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 1,552 درصد تغییر : 0.00 حجم : 246 دفعات : 25
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 1,552 درصد تغییر : 0.00 حجم : 246 دفعات : 25
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 1,552 درصد تغییر : 0.00 حجم : 246 دفعات : 25
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 1,552 درصد تغییر : 0.00 حجم : 246 دفعات : 25
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 1,552 درصد تغییر : 0.00 حجم : 246 دفعات : 25
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 1,552 درصد تغییر : 0.00 حجم : 246 دفعات : 25
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 1,552 درصد تغییر : 0.00 حجم : 246 دفعات : 25
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 1,552 درصد تغییر : 0.00 حجم : 246 دفعات : 25
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 1,552 درصد تغییر : 0.00 حجم : 246 دفعات : 25
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 1,552 درصد تغییر : 0.00 حجم : 246 دفعات : 25
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 1,552 درصد تغییر : 0.00 حجم : 246 دفعات : 25
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 1,552 درصد تغییر : 0.00 حجم : 246 دفعات : 25
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 1,552 درصد تغییر : 0.00 حجم : 246 دفعات : 25
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 1,552 درصد تغییر : 0.00 حجم : 246 دفعات : 25
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 1,300 2,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,000 4,000 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 09:47
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/5
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 12:27
نماد : ضصاد1101 آخرین : 650.00 30 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 12:28
نماد : ضصاد1100 آخرین : 721.00 282 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها