اختیارخ پارسان-36000-00/02/15

ضسان2013 | اختیار معامله - بورس
شیمیایی ( کود و ترکیبات نیتروژن )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

کود و ترکیبات نیتروژن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 180 62.16
قیمت پایانی: 111 0.00

آخرین معامله

1399/12/23
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 180 پایانی 111 0.00
بیشترین 180 کمترین 180
حجم 1 دفعات 1
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 111
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/23
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
99 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
99 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/23
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1 خرید180 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 44.14 %
6 ماهه 44.14 %
9 ماهه 44.14 %
1 ساله 44.14 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/23 پایانی : 111 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 111 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/06 پایانی : 111 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 111 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 111 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضسان2014 آخرین : 35.00 160 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/23
نماد : ضسان2012 آخرین : 20.00 180 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : ضسان2009 آخرین : 2,000 2,000 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/8
نماد : ضسان2007 آخرین : 1,540 2,150 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/15
نماد : ضسان2011 آخرین : 110.00 470 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : ضسان2008 آخرین : 4,194 800 حجم : 31 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/15
نماد : ضسان2006 آخرین : 1,166 5,500 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/16
نماد : طسان2014 آخرین : - 21,500 حجم : 500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/15
نماد : ضسان7077 آخرین : - 3,600 حجم : 25 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/26
نماد : ضسان7079 آخرین : 1,300 2,350 حجم : 200 ارزش بازار : - تاریخ : 12:27
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها