اختیارخ پارسان-16000-00/02/15

ضسان2007 | اختیار معامله - بورس
شیمیایی ( کود و ترکیبات نیتروژن )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

کود و ترکیبات نیتروژن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,150 252.46
قیمت پایانی: 610 0.00

آخرین معامله

1400/02/15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,000 پایانی 610 0.00
بیشترین 3,000 کمترین 2,150
حجم 10 دفعات 1
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 6,100
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/15
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار -
5 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
5 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/15
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد50 خرید2,101 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد50 خرید1,574 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش4,120 تعداد1 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 628.52 %
6 ماهه 628.52 %
9 ماهه 628.52 %
1 ساله 628.52 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 610 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 610 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 610 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 610 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 610 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضسان2014 آخرین : 35.00 160 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/23
نماد : ضسان2013 آخرین : 69.00 180 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/23
نماد : ضسان2012 آخرین : 20.00 180 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : ضسان2009 آخرین : 2,000 2,000 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/8
نماد : ضسان2011 آخرین : 110.00 470 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : ضسان2008 آخرین : 4,194 800 حجم : 31 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/15
نماد : ضسان2006 آخرین : 1,166 5,500 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/16
نماد : طسان2014 آخرین : - 21,500 حجم : 500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/15
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها