اختیارخ پارسان-18000-99/10/14

ضسان1038 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,101 18.39
قیمت پایانی: 3,800 0.00

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,002 پایانی 3,800 0.00
بیشترین 3,101 کمترین 3,002
حجم 1 دفعات 1
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 3,800
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
35 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
35 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1 خرید1,800 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد2 خرید1,500 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد6 خرید1,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد1 خرید10 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد1 خرید1 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 70.93 %
6 ماهه 70.93 %
9 ماهه 70.93 %
1 ساله 70.93 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 3,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 3,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 3,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/19 پایانی : 3,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/18 پایانی : 3,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/06 پایانی : 3,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/05 پایانی : 3,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/02 پایانی : 3,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
نماد : ضپاس1003 آخرین : 448.00 1 حجم : 1,250 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها