اختیارخ فخوز-14000-1400/02/15

ضخوز2014 | اختیار معامله - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 310 93.92
قیمت پایانی: 5,097 0.00

آخرین معامله

1400/02/15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 200 پایانی 5,097 0.00
بیشترین 400 کمترین 150
حجم 3 دفعات 2
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 15,290
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/15
حقیقی حقوقی
5 تعداد خریدار -
148 حجم خرید -
6 تعداد فروشنده 1
78 حجم فروش 70
70.00 تغییر مالکیت 70.00

عرضه و تقاضا

1400/02/15
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد100 خرید301 فروش500 تعداد20 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید245 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد1 خرید151 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد3 خرید150 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد100 خرید122 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 96.43 %
6 ماهه 99.02 %
9 ماهه 99.02 %
1 ساله 99.02 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 5,097 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 5,097 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 5,097 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 5,097 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/02 پایانی : 5,097 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 5,097 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 5,097 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/27 پایانی : 5,097 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/26 پایانی : 5,097 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/24 پایانی : 5,097 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 5,097 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/11 پایانی : 5,097 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/08 پایانی : 5,097 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/07 پایانی : 5,097 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 5,097 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3 دفعات : 2
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضفلا8090 آخرین : 20,490 20,500 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8089 آخرین : 114.00 1 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/24
نماد : ضفلا8088 آخرین : 2.00 3 حجم : 124 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : ضفلا8085 آخرین : 2.00 1 حجم : 1,315 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8084 آخرین : 173.00 1 حجم : 6 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/27
نماد : ضفلا8081 آخرین : 928.00 1,140 حجم : 1,740 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8080 آخرین : 1,659 2,250 حجم : 1,081 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8079 آخرین : 1,829 3,199 حجم : 817 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8076 آخرین : 3,295 5,300 حجم : 1,216 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8070 آخرین : 3,168 8,250 حجم : 134 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها