اختیارخ فخوز-12000-1400/02/15

ضخوز2013 | اختیار معامله - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,400 61.29
قیمت پایانی: 6,200 0.00

آخرین معامله

1400/02/15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,000 پایانی 6,200 0.00
بیشترین 2,450 کمترین 1,880
حجم 1 دفعات 1
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 6,200
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/15
حقیقی حقوقی
8 تعداد خریدار 1
188 حجم خرید 60
9 تعداد فروشنده 1
238 حجم فروش 10
50.00 تغییر مالکیت 50.00

عرضه و تقاضا

1400/02/15
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد100 خرید2,270 فروش2,999 تعداد1 دستور1
دستور1 تعداد5 خرید2,250 فروش3,000 تعداد2 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید2,121 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد1 خرید2,108 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد50 خرید2,104 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 43.18 %
6 ماهه 69.76 %
9 ماهه 69.76 %
1 ساله 69.76 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 6,200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 6,200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 6,200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 6,200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 6,200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/02 پایانی : 6,200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 6,200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 6,200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 6,200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 6,200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/27 پایانی : 6,200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/26 پایانی : 6,200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/25 پایانی : 6,200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/24 پایانی : 6,200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/18 پایانی : 6,200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضفلا8090 آخرین : 20,490 20,500 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8089 آخرین : 114.00 1 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/24
نماد : ضفلا8088 آخرین : 2.00 3 حجم : 124 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : ضفلا8085 آخرین : 2.00 1 حجم : 1,315 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8084 آخرین : 173.00 1 حجم : 6 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/27
نماد : ضفلا8081 آخرین : 928.00 1,140 حجم : 1,740 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8080 آخرین : 1,659 2,250 حجم : 1,081 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8079 آخرین : 1,829 3,199 حجم : 817 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8076 آخرین : 3,295 5,300 حجم : 1,216 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8070 آخرین : 3,168 8,250 حجم : 134 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها