اختیارخ فخوز-10000-1400/02/15

ضخوز2012 | اختیار معامله - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,320 35.20
قیمت پایانی: 6,667 0.00