اختیارخ فخوز-10000-1400/02/15

ضخوز2012 | اختیار معامله - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,320 35.20
قیمت پایانی: 6,667 0.00

آخرین معامله

1400/02/15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,100 پایانی 6,667 0.00
بیشترین 4,500 کمترین 3,002
حجم 313 دفعات 12
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 2.09 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/15
حقیقی حقوقی
11 تعداد خریدار 1
567 حجم خرید 98
9 تعداد فروشنده -
665 حجم فروش -
98.00 تغییر مالکیت 98.00

عرضه و تقاضا

1400/02/15
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد100 خرید4,301 فروش4,597 تعداد2 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید4,300 فروش4,598 تعداد37 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید4,251 فروش4,599 تعداد50 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید4,231 فروش5,000 تعداد2 دستور1
دستور1 تعداد40 خرید4,210 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 18.26 %
6 ماهه 38.71 %
9 ماهه 38.71 %
1 ساله 38.71 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 6,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 313 دفعات : 12
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 6,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 313 دفعات : 12
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 6,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 313 دفعات : 12
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 6,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 313 دفعات : 12
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 6,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 313 دفعات : 12
تاریخ : 1400/01/28 پایانی : 6,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 313 دفعات : 12
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 6,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 313 دفعات : 12
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 6,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 313 دفعات : 12
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 6,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 313 دفعات : 12
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 6,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 313 دفعات : 12
تاریخ : 1399/12/27 پایانی : 6,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 313 دفعات : 12
تاریخ : 1399/12/26 پایانی : 6,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 313 دفعات : 12
تاریخ : 1399/12/25 پایانی : 6,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 313 دفعات : 12
تاریخ : 1399/12/24 پایانی : 6,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 313 دفعات : 12
تاریخ : 1399/12/21 پایانی : 6,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 313 دفعات : 12
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضفلا8090 آخرین : 20,490 20,500 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8089 آخرین : 114.00 1 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/24
نماد : ضفلا8088 آخرین : 2.00 3 حجم : 124 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : ضفلا8085 آخرین : 2.00 1 حجم : 1,315 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8084 آخرین : 173.00 1 حجم : 6 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/27
نماد : ضفلا8081 آخرین : 928.00 1,140 حجم : 1,740 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8080 آخرین : 1,659 2,250 حجم : 1,081 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8079 آخرین : 1,829 3,199 حجم : 817 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8076 آخرین : 3,295 5,300 حجم : 1,216 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
نماد : ضفلا8070 آخرین : 3,168 8,250 حجم : 134 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها