اختیارخ خودرو-3000-1400/07/07

ضخود7077 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 44 44.30
قیمت پایانی: 79 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 61 پایانی 79 0.00
بیشترین 75 کمترین 40
حجم 1,725 دفعات 40
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 136,110
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
41 تعداد خریدار -
8,959 حجم خرید -
16 تعداد فروشنده -
8,959 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور4 تعداد399 خرید44 فروش47 تعداد88 دستور1
دستور2 تعداد200 خرید43 فروش49 تعداد100 دستور1
دستور2 تعداد200 خرید41 فروش51 تعداد150 دستور2
دستور1 تعداد20 خرید33 فروش52 تعداد100 دستور1
دستور4 تعداد320 خرید33 فروش58 تعداد100 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 38 %
6 ماهه 38 %
9 ماهه 38 %
1 ساله 38 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 79 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,725 دفعات : 40
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 79 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,725 دفعات : 40
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 79 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,725 دفعات : 40
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 79 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,725 دفعات : 40
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 79 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,725 دفعات : 40
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 79 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,725 دفعات : 40
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 79 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,725 دفعات : 40
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 79 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,725 دفعات : 40
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها