اختیارخ خودرو-2500-1400/07/07

ضخود7076 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 103 49.76
قیمت پایانی: 205 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 146 پایانی 205 0.00
بیشترین 146 کمترین 82
حجم 14,460 دفعات 389
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 2.96 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
45 تعداد خریدار -
8,232 حجم خرید -
27 تعداد فروشنده -
8,232 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد11 خرید100 فروش100 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد52 خرید94 فروش105 تعداد61 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید87 فروش106 تعداد50 دستور1
دستور3 تعداد210 خرید80 فروش109 تعداد56 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید71 فروش110 تعداد20 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 53.67 %
6 ماهه 53.67 %
9 ماهه 53.67 %
1 ساله 53.67 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 205 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,460 دفعات : 389
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 205 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,460 دفعات : 389
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 205 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,460 دفعات : 389
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 205 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,460 دفعات : 389
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 205 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,460 دفعات : 389
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 205 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,460 دفعات : 389
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 205 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,460 دفعات : 389
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 205 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,460 دفعات : 389
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها