اختیارخ خودرو-2000-1400/07/07

ضخود7075 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 167 50.15
قیمت پایانی: 335 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 240 پایانی 335 0.00
بیشترین 255 کمترین 163
حجم 6,682 دفعات 186
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 2.24 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
111 تعداد خریدار -
43,202 حجم خرید -
69 تعداد فروشنده 1
23,486 حجم فروش 19,716
19,716 تغییر مالکیت 19,716

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد8 خرید169 فروش169 تعداد2 دستور2
دستور2 تعداد143 خرید166 فروش170 تعداد100 دستور2
دستور4 تعداد400 خرید165 فروش175 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد1 خرید163 فروش178 تعداد100 دستور1
دستور2 تعداد199 خرید161 فروش182 تعداد163 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 63.33 %
6 ماهه 63.33 %
9 ماهه 63.33 %
1 ساله 63.33 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,682 دفعات : 186
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,682 دفعات : 186
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,682 دفعات : 186
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,682 دفعات : 186
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,682 دفعات : 186
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,682 دفعات : 186
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,682 دفعات : 186
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,682 دفعات : 186
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها