اختیارخ خودرو-1800-1400/07/07

ضخود7074 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 240 46.31
قیمت پایانی: 447 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 357 پایانی 447 0.00
بیشترین 362 کمترین 240
حجم 597 دفعات 25
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 267,128
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
56 تعداد خریدار 2
18,882 حجم خرید 110
25 تعداد فروشنده 1
5,840 حجم فروش 13,152
13,042 تغییر مالکیت 13,042

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور9 تعداد867 خرید240 فروش240 تعداد102 دستور2
دستور1 تعداد10 خرید232 فروش249 تعداد200 دستور2
دستور1 تعداد100 خرید231 فروش250 تعداد500 دستور5
دستور2 تعداد130 خرید230 فروش261 تعداد400 دستور4
دستور1 تعداد2 خرید216 فروش262 تعداد1 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 24.59 %
6 ماهه 24.59 %
9 ماهه 24.59 %
1 ساله 24.59 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 447 درصد تغییر : 0.00 حجم : 597 دفعات : 25
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 447 درصد تغییر : 0.00 حجم : 597 دفعات : 25
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 447 درصد تغییر : 0.00 حجم : 597 دفعات : 25
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 447 درصد تغییر : 0.00 حجم : 597 دفعات : 25
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 447 درصد تغییر : 0.00 حجم : 597 دفعات : 25
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 447 درصد تغییر : 0.00 حجم : 597 دفعات : 25
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 447 درصد تغییر : 0.00 حجم : 597 دفعات : 25
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 447 درصد تغییر : 0.00 حجم : 597 دفعات : 25
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها