اختیارخ خودرو-1600-1400/07/07

ضخود7073 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 400 33.67
قیمت پایانی: 603 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 460 پایانی 603 0.00
بیشترین 460 کمترین 381
حجم 167 دفعات 12
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 100,705
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
14 تعداد خریدار -
1,053 حجم خرید -
7 تعداد فروشنده 1
377 حجم فروش 676
676.00 تغییر مالکیت 676.00

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1 خرید380 فروش400 تعداد145 دستور2
دستور1 تعداد10 خرید375 فروش460 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید350 فروش470 تعداد60 دستور1
دستور1 تعداد50 خرید300 فروش619 تعداد1 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید199 فروش650 تعداد30 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 46.03 %
6 ماهه 46.03 %
9 ماهه 46.03 %
1 ساله 46.03 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 603 درصد تغییر : 0.00 حجم : 167 دفعات : 12
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 603 درصد تغییر : 0.00 حجم : 167 دفعات : 12
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 603 درصد تغییر : 0.00 حجم : 167 دفعات : 12
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 603 درصد تغییر : 0.00 حجم : 167 دفعات : 12
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 603 درصد تغییر : 0.00 حجم : 167 دفعات : 12
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 603 درصد تغییر : 0.00 حجم : 167 دفعات : 12
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 603 درصد تغییر : 0.00 حجم : 167 دفعات : 12
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 603 درصد تغییر : 0.00 حجم : 167 دفعات : 12
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها