اختیارخ خودرو-1400-1400/07/07

ضخود7072 | اختیار معامله - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 570 26.92
قیمت پایانی: 780 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 680 پایانی 780 0.00
بیشترین 770 کمترین 561
حجم 369 دفعات 19
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 287,707
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
15 تعداد خریدار -
2,549 حجم خرید -
11 تعداد فروشنده 1
1,862 حجم فروش 687
687.00 تغییر مالکیت 687.00

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد9 خرید570 فروش610 تعداد24 دستور1
دستور1 تعداد5 خرید536 فروش620 تعداد130 دستور2
دستور1 تعداد15 خرید535 فروش630 تعداد46 دستور1
دستور1 تعداد15 خرید534 فروش685 تعداد19 دستور1
دستور1 تعداد15 خرید523 فروش690 تعداد1 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 33.7 %
6 ماهه 33.7 %
9 ماهه 33.7 %
1 ساله 33.7 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 780 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369 دفعات : 19
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 780 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369 دفعات : 19
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 780 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369 دفعات : 19
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 780 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369 دفعات : 19
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 780 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369 دفعات : 19
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 780 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369 دفعات : 19
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 780 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369 دفعات : 19
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 780 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369 دفعات : 19
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضسپا8038 آخرین : 90.00 10 حجم : 37 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/12
نماد : ضسپا8033 آخرین : 210.00 100 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8022 آخرین : 181.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/21
نماد : ضسپا8020 آخرین : 199.00 1 حجم : 187 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8018 آخرین : 109.00 16 حجم : 3,962 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8017 آخرین : 44.00 222 حجم : 3,294 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8016 آخرین : 118.00 400 حجم : 1,348 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8015 آخرین : 97.00 500 حجم : 448 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8014 آخرین : 400.00 600 حجم : 39 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8011 آخرین : 280.00 870 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها