اختیارخ خودرو-6000-1400/02/08

ضخود2012 | اختیار معامله - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18 91.18
قیمت پایانی: 204 0.00

آخرین معامله

12:21
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 20 پایانی 204 0.00
بیشترین 26 کمترین 18
حجم 293 دفعات 9
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 59,731
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

12:21
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار -
521 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
521 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:21
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد30 خرید19 فروش23 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد20 خرید18 فروش24 تعداد100 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش25 تعداد100 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش26 تعداد100 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش27 تعداد10 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 96 %
6 ماهه 96 %
9 ماهه 96 %
1 ساله 96 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 204 درصد تغییر : 0.00 حجم : 293 دفعات : 9
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 204 درصد تغییر : 0.00 حجم : 293 دفعات : 9
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 204 درصد تغییر : 0.00 حجم : 293 دفعات : 9
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 204 درصد تغییر : 0.00 حجم : 293 دفعات : 9
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 204 درصد تغییر : 0.00 حجم : 293 دفعات : 9
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 204 درصد تغییر : 0.00 حجم : 293 دفعات : 9
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 204 درصد تغییر : 0.00 حجم : 293 دفعات : 9
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 204 درصد تغییر : 0.00 حجم : 293 دفعات : 9
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 204 درصد تغییر : 0.00 حجم : 293 دفعات : 9
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 204 درصد تغییر : 0.00 حجم : 293 دفعات : 9
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 204 درصد تغییر : 0.00 حجم : 293 دفعات : 9
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 204 درصد تغییر : 0.00 حجم : 293 دفعات : 9
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 204 درصد تغییر : 0.00 حجم : 293 دفعات : 9
تاریخ : 1399/11/14 پایانی : 204 درصد تغییر : 0.00 حجم : 293 دفعات : 9
تاریخ : 1399/11/13 پایانی : 204 درصد تغییر : 0.00 حجم : 293 دفعات : 9
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضسپا8038 آخرین : 90.00 10 حجم : 37 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/12
نماد : ضسپا8033 آخرین : 210.00 100 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8022 آخرین : 181.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/21
نماد : ضسپا8020 آخرین : 199.00 1 حجم : 187 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8018 آخرین : 109.00 16 حجم : 3,962 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8017 آخرین : 44.00 222 حجم : 3,294 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8016 آخرین : 118.00 400 حجم : 1,348 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8015 آخرین : 97.00 500 حجم : 448 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8014 آخرین : 400.00 600 حجم : 39 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8011 آخرین : 280.00 870 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها