اختیارخ خودرو-5000-1400/02/08

ضخود2011 | اختیار معامله - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 22 92.74
قیمت پایانی: 303 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 27 پایانی 303 0.00
بیشترین 27 کمترین 22
حجم 189 دفعات 10
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 57,203
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
5 تعداد خریدار -
418 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
418 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد200 خرید24 فروش29 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید11 فروش33 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید10 فروش35 تعداد1 دستور1
دستور3 تعداد300 خرید5 فروش37 تعداد49 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش38 تعداد90 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 95.3 %
6 ماهه 95.3 %
9 ماهه 95.3 %
1 ساله 95.3 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 189 دفعات : 10
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 189 دفعات : 10
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 189 دفعات : 10
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 189 دفعات : 10
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 189 دفعات : 10
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 189 دفعات : 10
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 189 دفعات : 10
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 189 دفعات : 10
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 189 دفعات : 10
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 189 دفعات : 10
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 189 دفعات : 10
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 189 دفعات : 10
تاریخ : 1399/11/16 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 189 دفعات : 10
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 189 دفعات : 10
تاریخ : 1399/11/14 پایانی : 303 درصد تغییر : 0.00 حجم : 189 دفعات : 10
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضسپا8038 آخرین : 90.00 10 حجم : 37 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/12
نماد : ضسپا8033 آخرین : 210.00 100 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8022 آخرین : 181.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/21
نماد : ضسپا8020 آخرین : 199.00 1 حجم : 187 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8018 آخرین : 109.00 16 حجم : 3,962 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8017 آخرین : 44.00 222 حجم : 3,294 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8016 آخرین : 118.00 400 حجم : 1,348 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8015 آخرین : 97.00 500 حجم : 448 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8014 آخرین : 400.00 600 حجم : 39 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8011 آخرین : 280.00 870 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها