اختیارخ خودرو-4000-1400/02/08

ضخود2009 | اختیار معامله - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 174 73.35
قیمت پایانی: 653 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 151 پایانی 653 0.00
بیشترین 189 کمترین 150
حجم 15,454 دفعات 406
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 10.09 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
16 تعداد خریدار -
819 حجم خرید -
10 تعداد فروشنده 2
613 حجم فروش 206
206.00 تغییر مالکیت 206.00

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1 خرید150 فروش169 تعداد63 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید142 فروش170 تعداد1,000 دستور10
دستور1 تعداد100 خرید141 فروش205 تعداد25 دستور1
دستور1 تعداد15 خرید136 فروش206 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد13 خرید131 فروش220 تعداد1 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 82.79 %
6 ماهه 82.79 %
9 ماهه 82.79 %
1 ساله 82.79 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 653 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,454 دفعات : 406
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 653 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,454 دفعات : 406
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 653 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,454 دفعات : 406
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 653 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,454 دفعات : 406
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 653 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,454 دفعات : 406
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 653 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,454 دفعات : 406
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 653 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,454 دفعات : 406
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 653 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,454 دفعات : 406
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 653 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,454 دفعات : 406
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 653 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,454 دفعات : 406
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 653 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,454 دفعات : 406
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 653 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,454 دفعات : 406
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 653 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,454 دفعات : 406
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 653 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,454 دفعات : 406
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 653 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,454 دفعات : 406
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضسپا8038 آخرین : 90.00 10 حجم : 37 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/12
نماد : ضسپا8033 آخرین : 210.00 100 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8022 آخرین : 181.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/21
نماد : ضسپا8020 آخرین : 199.00 1 حجم : 187 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8018 آخرین : 109.00 16 حجم : 3,962 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8017 آخرین : 44.00 222 حجم : 3,294 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8016 آخرین : 118.00 400 حجم : 1,348 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8015 آخرین : 97.00 500 حجم : 448 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8014 آخرین : 400.00 600 حجم : 39 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8011 آخرین : 280.00 870 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها