اختیارخ خودرو-3500-1400/02/08

ضخود2008 | اختیار معامله - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 223 71.98
قیمت پایانی: 796 0.00

آخرین معامله

12:25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 189 پایانی 796 0.00
بیشترین 260 کمترین 200
حجم 1,510 دفعات 77
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 1.2 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

12:25
حقیقی حقوقی
21 تعداد خریدار 1
1,439 حجم خرید 103
10 تعداد فروشنده 1
781 حجم فروش 761
658.00 تغییر مالکیت 658.00

عرضه و تقاضا

12:25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد8 خرید208 فروش219 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید205 فروش220 تعداد539 دستور6
دستور1 تعداد100 خرید198 فروش230 تعداد408 دستور6
دستور1 تعداد1 خرید170 فروش260 تعداد100 دستور1
دستور2 تعداد20 خرید164 فروش270 تعداد110 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 77.58 %
6 ماهه 77.58 %
9 ماهه 77.58 %
1 ساله 77.58 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 796 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,510 دفعات : 77
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 796 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,510 دفعات : 77
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 796 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,510 دفعات : 77
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 796 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,510 دفعات : 77
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 796 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,510 دفعات : 77
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 796 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,510 دفعات : 77
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 796 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,510 دفعات : 77
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 796 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,510 دفعات : 77
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 796 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,510 دفعات : 77
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 796 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,510 دفعات : 77
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 796 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,510 دفعات : 77
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 796 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,510 دفعات : 77
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 796 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,510 دفعات : 77
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 796 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,510 دفعات : 77
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 796 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,510 دفعات : 77
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضسپا8038 آخرین : 90.00 10 حجم : 37 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/12
نماد : ضسپا8033 آخرین : 210.00 100 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8022 آخرین : 181.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/21
نماد : ضسپا8020 آخرین : 199.00 1 حجم : 187 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8018 آخرین : 109.00 16 حجم : 3,962 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8017 آخرین : 44.00 222 حجم : 3,294 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8016 آخرین : 118.00 400 حجم : 1,348 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8015 آخرین : 97.00 500 حجم : 448 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8014 آخرین : 400.00 600 حجم : 39 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8011 آخرین : 280.00 870 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها