اختیارخ خودرو-3000-1400/02/08

ضخود2007 | اختیار معامله - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4 99.56
قیمت پایانی: 905 0.00

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11 پایانی 905 0.00
بیشترین 11 کمترین 4
حجم 6,510 دفعات 174
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 5.89 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
73 تعداد خریدار -
52,137 حجم خرید -
60 تعداد فروشنده -
52,137 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1 خرید10 فروش10 تعداد69 دستور1
دستور5 تعداد476 خرید9 فروش11 تعداد1,009 دستور12
دستور11 تعداد895 خرید8 فروش12 تعداد1,548 دستور17
دستور1 تعداد30 خرید7 فروش13 تعداد1,866 دستور19
دستور3 تعداد250 خرید6 فروش14 تعداد1,427 دستور16

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 97.64 %
6 ماهه 99.31 %
9 ماهه 99.31 %
1 ساله 99.31 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,510 دفعات : 174
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,510 دفعات : 174
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,510 دفعات : 174
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,510 دفعات : 174
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,510 دفعات : 174
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,510 دفعات : 174
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,510 دفعات : 174
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,510 دفعات : 174
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,510 دفعات : 174
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,510 دفعات : 174
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,510 دفعات : 174
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,510 دفعات : 174
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,510 دفعات : 174
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,510 دفعات : 174
تاریخ : 1399/12/27 پایانی : 905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,510 دفعات : 174
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضسپا8038 آخرین : 90.00 10 حجم : 37 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/12
نماد : ضسپا8033 آخرین : 210.00 100 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8022 آخرین : 181.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/21
نماد : ضسپا8020 آخرین : 199.00 1 حجم : 187 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8018 آخرین : 109.00 16 حجم : 3,962 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8017 آخرین : 44.00 222 حجم : 3,294 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8016 آخرین : 118.00 400 حجم : 1,348 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8015 آخرین : 97.00 500 حجم : 448 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8014 آخرین : 400.00 600 حجم : 39 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8011 آخرین : 280.00 870 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها