اختیارخ خودرو-3000-1400/02/08

ضخود2007 | اختیار معامله - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 345 61.88
قیمت پایانی: 905 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 289 پایانی 905 0.00
بیشترین 390 کمترین 280
حجم 6,510 دفعات 174
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 5.89 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
97 تعداد خریدار 1
20,406 حجم خرید 10
92 تعداد فروشنده 3
16,802 حجم فروش 3,614
3,604 تغییر مالکیت 3,604

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد13 خرید298 فروش306 تعداد102 دستور2
دستور1 تعداد20 خرید296 فروش308 تعداد3 دستور1
دستور3 تعداد132 خرید290 فروش309 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید283 فروش313 تعداد6 دستور2
دستور1 تعداد2 خرید280 فروش315 تعداد15 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 77.3 %
6 ماهه 77.3 %
9 ماهه 77.3 %
1 ساله 77.3 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,510 دفعات : 174
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,510 دفعات : 174
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,510 دفعات : 174
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,510 دفعات : 174
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,510 دفعات : 174
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,510 دفعات : 174
تاریخ : 1399/10/25 پایانی : 905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,510 دفعات : 174
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,510 دفعات : 174
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,510 دفعات : 174
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,510 دفعات : 174
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,510 دفعات : 174
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,510 دفعات : 174
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,510 دفعات : 174
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,510 دفعات : 174
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,510 دفعات : 174
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضسپا8038 آخرین : 90.00 10 حجم : 37 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/12
نماد : ضسپا8033 آخرین : 210.00 100 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8022 آخرین : 181.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/21
نماد : ضسپا8020 آخرین : 199.00 1 حجم : 187 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8018 آخرین : 109.00 16 حجم : 3,962 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8017 آخرین : 44.00 222 حجم : 3,294 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8016 آخرین : 118.00 400 حجم : 1,348 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8015 آخرین : 97.00 500 حجم : 448 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8014 آخرین : 400.00 600 حجم : 39 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
نماد : ضسپا8011 آخرین : 280.00 870 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها